header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
ALV

AGENDA ALV | MA 3 OKT

Nieuws afbeelding 8-9-2022 Algemene Leden Vergadering

Datum: maandag 3 oktober 2022
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubhuis CMHC

Agenda
 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen ALV 12 april 2022, op te vragen bij de secretaris
 • Jaarverslagen 2021-2022
 • Sportief
 • Activiteiten
 • Materiaal
 • Financieel
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Vaststellen financieel jaarverslag en verlenen decharge penningmeester en bestuur 2021-2022

 • Verkiezing bestuursleden herkiesbaar: Roger van Asselt, Joost Boogaard, Matthijs Stevens, Matthijs Anema, MoniQue Nijenhof, vacature
 • Financiën: begroting 2022-2023, indexatie contributie
 • Verkiezing kascommissie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Welkom
De ALV is voor alle leden, ouders en verzorgers, dus iedereen is welkom.

Stemmen
Als er gestemd wordt tijdens de ALV, dan stemmen de 16+ leden en de ouder/verzorger van het 16- lid.
 
Volmacht
Als je niet aanwezig kunt zijn, geef dan een volmacht aan een stemgerechtigde.
Maak dit wel kenbaar vóór de ALV, via deze LINK

Het Bestuur