header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

Onderstaande contributiebedragen veldhockey zijn tijdens de ALV van 19 mei 2016 vastgesteld.

Categorie Leeftijd Contributie
Veteranen 35 jaar en ouder € 300,=
Veterinnen 30 jaar en ouder € 300,=
Senioren 21 jaar en ouder € 300,=
18 t/m 20 jaar € 280,=
A - Jeugd 16 t/m 17 jaar € 280,=
B - Jeugd 14 t/m 15 jaar € 280,=
C - Jeugd 12 t/m 13 jaar € 260,=
D - Jeugd 10 t/m 11 jaar € 260,=
E - Jongste Jeugd  8 t/m 9 jaar € 190,=
F - Jongste Jeugd 6 t/m 7 jaar € 160,=
Benjamins 5 jaar € 150,=
Trimhockey Trainingsleden / Trimleden van 21 jaar en ouder € 170,=
Trainingslid Trainingsleden t/m 20 jaar € 150,=
Trainingslid+ Trainingsleden+ van 18 jaar en ouder* € 230,=
G-hockey G-hockey leden € 150,=
Support Supportleden € 35,=

  • Voor toelichting op de verschillende categorieën wordt verwezen naar het ‘Huishoudelijk Reglement’ en geldende KNHB regelgeving. 
  • Voor het bepalen van de leeftijd wordt, conform regelgeving KNHB, één oktober van het lopende bonds-/competitiejaar als peildatum gehanteerd.
  • De contributie is primair gebaseerd op de leeftijd en secundair op de categorie. Ter illustratie: een op peildatum 13-jarig lid dat in een B-team speelt kent een contributie van € 190.
  • Trainingsleden+ kunnen tot maximaal vijf wedstrijden per seizoen meespelen. 
  • Naast het Benjamin lidmaatschap, biedt CMHC ook Funkey aan voor 4- en 5-jarigen. Dit betreft een cursus van veelal 8 lessen. 

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van CMHC wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd en is gekoppeld aan één heel hockeyseizoen, welke start op 1 augustus en eindigt in juni. Hockey is een teamsport; halverwege het seizoen uitstappen en het team met beperkte bezetting achterlaten is iets dat je als teamplayer natuurlijk niet doet.
Halverwege het seizoen instappen is wel mogelijk. Hierbij geldt dat indien je na 1 januari van het lopende seizoen lid wordt, je contributie over een half seizoen verschuldigd bent (zie de toelichting bij het aanmeldingsformulier). Het is niet mogelijk om de contributie op andere wijze naar rato te bepalen.

Naast de contributie wordt bij het aanmelden een inschrijfgeld in rekening gebracht: € 20,- voor junioren en €30,- voor senioren.
Bij het lidmaatschap van de hockeyvereniging hoort een actieve betrokkenheid van het lid zelf en veelal van de ouders van het (junior)lid. Je kunt op het aanmeldingsformulier aangeven wat je bijdrage zal zijn voor de hockeyvereniging.

Automatische incasso en betaling in termijnen
CMHC gaat er in principe van uit dat alle facturen automatisch geïncasseerd kunnen worden. Dit scheelt een aanzienlijke hoeveelheid werk. Uiteraard dient het lid CMHC hiervoor te machtigen.
Is er een machtiging verstrekt, dan wordt de contributie in 3 termijnen geïncasseerd (eind augustus, eind november en eind februari) van de bankrekening die bij CMHC bekend is.
Een machtiging kan op twee manieren worden afgegeven:
  • direct bij inschrijving, of
  • door met je persoonlijke account in te loggen op de CMHC website en vervolg via de menu optie 'Ik > Incassomachtiging'. Stuur een mail naar [email protected] indien de betaalwijze van Incasso naar Factuur omgezet dient te worden. Dit kan alleen indien er geen incasseringsproces actief is.

De machtiging geldt tevens voor andere kosten welke in relatie staan tot het lidmaatschap (o.a. inschrijfgelden en zaalhockey).
Betalen per factuur is ook mogelijk. Dit vindt plaats indien wij geen machtiging voor incasso hebben ontvangen. In dit geval zal de factuur in zijn geheel en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan moeten zijn. Vergeet niet bij de betaling het factuurnummer en lidnummer te vermelden.

De betalingstermijn en aanmaningskosten
Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, staat de incassodatum vermeld op de factuur.
Bij te late betaling zal de vereniging CMHC de € 15,= administratiekosten in rekening brengen.

Deze kosten zullen eveneens in rekening worden gebracht indien de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege bijvoorbeeld saldotekort.

Indien betaling twee maanden na factuurdatum nog niet heeft plaatsgevonden, volgt onmiddellijke schorsing. De betalingsverplichting blijft evenwel bestaan.

Bijzondere contributieregeling
CMHC kent een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit vertaalt zich door in onze contributieregeling. Ben je vanwege ernstige ziekte of blessure langdurig uit roulatie dan kan een regeling worden getroffen voor restitutie van je contributie. Ook probeert CMHC ruimte te bieden voor jeugdigen waarvan de ouders door omstandigheden niet in staat zijn de contributie te voldoen.

Graag wijzen wij nog op de mogelijkheid voor financiële steun via het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar de financiële draagkracht niet toereikend is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportuitrusting. Via de website van het Jeugdsportfonds kan meer informatie verkregen worden.

Neem contact op met de penningmeester voor meer informatie over bijzondere contributieregelingen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het lidmaatschap of andere zaken, stuur dan een mail naar [email protected].

Wij wensen je een gezellige, maar bovenal sportieve tijd toe bij onze hockeyclub!

Het Bestuur van CMHC