Materiaalcommissie

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor inkoop, voorraadbeheer, uitgifte, inname en onderhoud van de teaminventaris en trainingsmaterialen. Denk hierbij aan keeperuitrusting, cornermaskers, ballen, locker, pylonnen en hesjes. Deze materialen worden in principe door de vereniging ter beschikking gesteld.

Bij de start van het veld- of zaalseizoen worden uitgiftedagen georganiseerd, zodat ieder team de juiste teaminventaris in ontvangst kan nemen. Na afloop van het seizoen worden ‘check- en inleverdagen’ georganiseerd om de uitrusting te controleren en in te leveren. In de tussenliggende periode is het team verantwoordelijk voor een goed beheer van de in bruikleen verkregen materialen. In het Reglement Materialen’ wordt nader ingegaan op de wijze waarop we binnen CMHC met onze materialen omgaan.

 

Bereikbaarheid

De materiaalcommissie bestaat uit vrijwilligers, die helaas niet alle dagen van de week beschikbaar kunnen zijn. Via het e-mail adres materialen@cmhc.nl kunnen verzoeken om trainingsmateriaal, keepersmateriaal, reparaties, vervangingen of extra materiaal worden ingediend.

 

Eigendom en zorgplicht

Alle door de materiaalcommissie in bruikleen gegeven materialen zijn en blijven eigendom van CMHC. Het team staat garant voor goede zorg voor de in bruikleen gegeven materialen. Deze zorgplicht wordt hieronder nader omschreven. In geval van abnormale slijtage/schade, verlies of diefstal is het team verantwoordelijk voor de geleden schade. De vereniging CMHC zal eventuele kosten via de contactpersoon bij het team verhalen.

Zorgplicht

  1. Het team gaat zorgvuldig om met de in bruikleen gegeven teaminventaris (keeperuitrusting, cornermaskers, ballen). Materialen worden in overeenstemming met de bestemming gebruikt.
  2. Het team draagt zorg voor goed onderhoud van de materialen. Na gebruik worden materialen schoongemaakt, gedroogd en geïnspecteerd op eventuele schade.
  3. Materialen worden nooit onbeheerd achtergelaten. De teaminventaris wordt na gebruik veilig opgeborgen (locker). Berg een keepertas geopend in de locker op, zodat deze kan drogen.
  4. Slijtage, schade, verlies of diefstal wordt zo snel als mogelijk bij de materiaalcommissie gemeld. Kleine schades kunnen veelal door de materiaalcommissie hersteld worden.
  5. De teaminventaris wordt aan het team verstrekt en mag niet onderling teams worden verruild of overgedragen.
  6. Na afloop van het seizoen worden alle in bruikleen gegeven materialen bij de materiaalcommissie ingeleverd. Dit geldt ook indien het team het volgende seizoen dezelfde teamuitrusting blijft gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

  1. Het team is verantwoordelijk voor in bruikleen gegeven teaminventaris. Deze verantwoordelijkheid betreft niet alleen de goede zorg voor deze materialen, maar ook de vergoeding van materiaal bij abnormale slijtage/schade, verlies of diefstal. Eventuele hiermee gepaarde kosten worden door het hele team gedragen. De materiaalcommissie beslist indien er twijfel ontstaat over normale of abnormale slijtage.
  2. Bij verlies of diefstal van in bruikleen gestelde materialen zal het team de schade moeten vergoeden aan CMHC. Aangezien CMHC bij specifieke leveranciers en soms onder gunstige voorwaarden materialen inkoopt, is zelfstandige aanschaf door een team uit naam van CMHC niet toegestaan.
  3. De contactpersoon aan wie de teaminventaris is verstrekt, zal er zelf voor zorgdragen dat eventuele kosten bij het team naar rato wordt geïnd.

07-09-2011 | materiaal-commissie | 602
Inloggen: